Schwimmer Kristalle

Ruwe Floater, schwimmer Bergkristal , een kristal wat helemaal vrij gegroeid is. Mooie etsingen, streepjes en regenboogjes. Lemurian elestiaalgroei

Brazilië 

220 gr.

10cm